Sme i vČesku
Navštíviť

Ochrana osobných údajovV súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., v platnom znení (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, ďalej len "zákon") súhlasím so spracúvaním osobných údajov správcom REMI GROUP s.r.o., so sídlom Chlum 22, 763 02 Zlín (ďalej tiež len "správca") pre:

    marketingové účely správcu, tj. hlavne ponúkanie výrobkov a služieb, zasielanie informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., v platnom znení, či už sú tieto marketingové účely realizované správcom, alebo subjektmi, ktoré sú voči správcovi osobami ovládanými rovnakou ovládajúcou osobou ako správca v zmysle zák. č. 90/2012 Zb., zák. o obchodných korporáciách (ďalej len "prepojené osoby"), alebo ďalšími subjektmi, ktoré správca realizáciou týchto marketingových účelov poverí;
účely analýz osobných údajov zákazníkov umožňujúcich najmä priame oslovenie konkrétnych zákazníkov a určitých skupín zákazníkov (tzv. direct mailing);
účely usporiadania, organizovania a vyhodnotenia rôznych typov súťaží, ankiet a iných akcií, ktoré nie sú spotrebiteľskými lotériami, či už s možnosťou zákazníka obdržať vecnú či finančnú cenu alebo bez tejto možnosti, keď tieto súťaže, ankety či iné akcie môžu byť organizované správcom, alebo subjektmi, ktoré sú voči správcovi prepojenými osobami alebo ďalšími subjektmi, ktoré správca usporadúvaním, organizovaním a vyhodnotením rôznych typov súťaží poverí.


Tento súhlas udeľujem na dobu maximálne 10-tich rokov od dňa jeho udelenia.

Osobnými údajmi sú údaje obsiahnuté v tomto formulári, tj. najmä meno, priezvisko, telefón, e-mailová adresa.

Osobné údaje bude správca spracovávať manuálne i automaticky priamo prostredníctvom svojich zamestnancov a ďalej spracovateľov poverených správcom, najmä potom prostr. spoločnosti REMI GROUP s.r.o., so sídlom Chlum 22, 763 02 Zlín a ďalej prostredníctvom tretích subjektov, ktoré budú správcom pre spracovanie osobných údajov poverené, a to na základe zmlúv uzavretých podľa ustanovení § 6 zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, najmä prostr. subjektov, ktoré sú voči správcovi prepojenými osobami. Tento súhlas je udelený na dobu maximálne 10-tich rokov od dňa jeho udelenia.

Zákazník má na základe zákona právo prístupu k svojim osobným údajom spracovávaných správcom (najmä právo na poskytnutie informácie o účele spracovania, rozsahu spracovávaných osobných údajov a ich zdrojmi, povahe spracovania a príjemcovi alebo príjemcoch osobných údajov). Správca mu túto informáciu bez zbytočného odkladu poskytne. Ak zistí zákazník, že spracovanie jeho osobných údajov je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, má právo požadovať od prevádzkovateľa alebo ním povereného spracovateľa vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu. V zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., v platnom znení, ďalej súhlasím, aby správca alebo ním poverená osoba, najmä spoločnosť REMI GROUP s.r.o., so sídlom Chlum 22, 763 02 Zlín, využívali podrobnosti elektronického kontaktu za účelom šírenia obchodných oznámení elektronickými prostriedkami, ktoré sa týkajú výrobkov a služieb správcu.