Sme i vČesku
Navštíviť

Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode krmivo-meradog.sk (predávajúci), ktorého provozovateľom je spoločnost REMI GROUP s.r.o. so sídlom Chlum 22, 76302 Zlín, IČO 26932377, DIČ CZ26932377. Firma REMI GROUP s.r.o. je zapísaná u Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 46455.

2. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (kupujúcich).


II. Objednávka a uzavrenie kúpnej zmluvy

1. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s reklamačným poriadkom a týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.
2. Všetky odoslané objednávky sú záväzné. Kupujúci sa zaväzuje odobrať ním objednaný tovar.

3. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva skutočne vzniká v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.

4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

5. Miestom doručenia tovaru je adresa doručenia uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

6. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po jeho prevzatí a zaplatení.

7. Vyplnením registračného formulára či objednávky v rámci internetového obchodu krmivo-meradog.sk kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.


III. Ceny, expedičné doby a prepravné

1. Ceny sú uvedené vrátane DPH. Kupujúci obdrží tovar za cenu platnú v okamžiku objednania.
2. Všetok tovar bude expedovaný v súlade s expedičnou dobou uvedenou v popise objednaného tovaru. Bežná dodacia doba k zákazníkovi na skladovaný tovar je 2-4 pracovné dni. V prípade, že z provozných príčin nebude možné expedičnú dobu dodržať, bude zákazník o tejto skutočnosti okamžite informovaný telefonicky alebo e-mailom. U platby dobierkou začína expedičná doba bežať v okamžiku objednania, u platby predom je za začiatok expedičnej doby považovaný okamžik pripísania platby na účet predávajúceho.

3. Doprava tovaru k zákazníkovi je pri objednávke od 40 EUR zdarma. Pri objednávke do 39 EUR sa k cene tovaru pripočítava paušálna cena za prepravné v rámci Slovenskej republiky vo výške 7 EUR pri platbe predom, alebo 8 EUR pri platbe na dobierku. Cena prepravného je účtovaná pre jednu objednávku, bez ohľadu na množstvo objednaného tovaru.


IV. Platobné podmienky

1. Platba na dobierku: Za Vami objednané produkty zaplatíte v hotovosti alebo kartou priamo doručovacej službe pri prevzatí tovaru.
2. Platba predom bankovým prevodom: Tovar uhradíte predom podľa nami zaslaných údajov pre bezhotovostnú platbu. Po pripísaní úhrady na náš účet bude tovar vyexpedovaný.

V. Reklamácie

1. V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom produkte v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola sposobená jeho nevhodným používaním alebo skladovaním, ale vadou samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru. Reklamáciu zákazník uplatňuje priamo u provozovateľa e-shopu krmivo-meradog.sk.
2.Reklamovať ide iba tovar zakúpený u provozovateľa e-shopu krmivo-meradog.sk.
3. Zákazník je poviný doručiť reklamovaný tovar na vlastné náklady provozovateľovi v originálnom balení a je povinný uviesť dovod reklamácie. Zjavné vady tovaru oznamuje zákazník ihneď, najneskor potom do troch dní odo dňe dodania tovaru. Skryté vady tovaru zákazník reklamuje do 14 dní odo dňa dodania tovaru.
4. Pre uplatnenie reklamácie je potreba doložiť doklad o nákupe tovaru a presný popis závady.
5. Predávajúci posúdi oprávnenosť reklamácie vady na tovare a po posúdení vyrozumie zákazníka telefonicky či emailom o sposobe vybavenia reklamácie.
6. Doba na vybavenie reklamácie je padľa zákona tridsať dní.
7. Po uznaní reklamácie bude zákazníkovi tovar vymenený alebo mu bude vrátená uhradená kupná cena. Predávajúci sa zaväzuje dodržovať záručné doby garantované výrobcom. Výrobcom garantovaná trvanlivosť dodávaných krmív je 18 mesiacov od data výroby a je uvedená na obale. Na obale je tiež uvedená doba spotreby.
8. Záručná doba začína dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Pri štandardnom uskladnení a preprave si krmivá uchovávajú svoje deklarované nutričné vlastnosti po celú dobu vyznačenej trvanlivosti. Záruka sa nevzťahuje na škody vzniklé pri neodbornom zachádzaní zákazníka s krmivom alebo pri nevhodnom uskladnení krmiva u zákazníka. Krmivá sa skladujú v suchu, na chladnom mieste chránenom od dosahu slnečných paprskov. Doležité je krmivo zabezpečiť proti škodcom (hlodavci, hmyz).


VI. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany zákazníka

1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.
2. Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je nutné splniť nižšie uvedené podmienky:
a) Odoslať dopis (najlepšie e-mailom na adresu shop@krmivo-meradog.sk s textom: „Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet číslo: ………………….". Dátum a podpis.
b) Tovar na vlastné náklady doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženou kópiou výšie uvedeného dopisu.
c) Tovar odoslaný a doručený späť na adresu predávajúceho, musí být v povodnom neporušenom obale, nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený a kompletný spolu s kópiou dokladu o zaplatení. Neposielajte tovar na dobierku - nebude prevzatý. Doporučujeme Vám tovar poistiť. V prípade nedodržania niektorej z uvedených náležitostí má predávajúci právo odmietnuť vrátený tovar alebo pomerne znížiť čiastku, za ktorú bude bude tovar prijatý späť.
d) Pri splnení všetkých vyšie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskor do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Poplatok za prepravné tovaru sa nevracia.
3. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme mocť bohužiaľ akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďaľšie vzniklé náklady.

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, právo na zmenu ceny

1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že nie je možné z technických dovodov tovar dodať v požadovanej dobe, tovar sa už nevyrába, alebo nedodává, alebo sa výrazným sposobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V týchto prípadoch bude kupujúci okamžite kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďaľší postup. Pokiaľ kupujúci už zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu v okamžiku potvrdenia objednávky. Ak je platná cena totožná alebo nižšia než na objednávke, nie je už kupujúcemu potvrďovaná a tovar je mu dodaný za platnú cenu v okamžiku prijatia objednávky. Pokiaľ je cena vyššia než cena uvedená na objednávke, predávajúci okamžite o tejto skutočnosti informuje kupujúceho, ktorý može novú cenu prijať alebo dodávku odmietnuť.

VIII. Ochrana osobných údajov

1. Nakladanie s osobnými údajmi na www.krmivo-meradog.sk sa riadi zákonom č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů platnými na území ČR. Provozovateľ týchto stránok je správcom a súčastne spracovateľom osobných údajov v zmysle vyšie uvedeného zákona.
2. Tieto stránky obsahujú platné identifikační údaje provozovateľa internetovej prezentácie a aktualizovaný zoznam kontaktov pre styk so zákazníkmi. Zákazník svojim slobodným rozhodnutím dává najavo, že si je vedomý všetkých vyššie uvedených skutočností a súhlasí s ďaľším spracovaním svojichh osobných údajov pre účely obchodnej činnosti provozovateľa týchto stránok.
3. Provozovateľ zhromažďuje iba osobné údaje potrebné pre fakturáciu a kontakt so zákazníkmi. Všetky údaje sú chránené pred zneužitím neoprávnenou osobou.


IX. Závěrečné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkách predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj cenu objednaného tovaru vrátane prepravného platnú v deň odoslania objednávky, uvedenú na krmivo-meradog.sk, ak nebolo v konkrétnom prípade prekazateľne dohodnuté inak. Odoslanú objednávku (návrhom kupnej zmluvy) je kupujúci neodvolatelne zaviazaný.

3. V situaciách, ktoré neupravujú tieto obchodné podmienky sa vzťah kupujúceho a predávajúceho riadi platnými právnymi úpravami, predovšetkým platným znením Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.